“Pre bezpečnejší internet”

+421 (0)905 903 980

Dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky pre SPOLOČNOSŤ / FIRMU

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Podnikateľský subjekt Websafe s.r.o., so sídlom: ul. Pribinova č. 41, 942 01 Šurany, IČO: 46841407, DIČ: 202 362 3811, zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 32730/N, kontakt: info@websafe.sk, bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0032 1788 (BIC / SWIFT: FIOZSKBA), Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „dodávateľ“), prevádzkuje internetovú stránku websafe.sk.

1.2. Internetová stránka websafe.sk (ďalej len „stránka“) je web zameraný najmä na ponuku služieb v oblasti ochrany a zabezpečenia internetových stránok (ďalej len ako „služba“).

1.3. Používateľom stránky je umožnené voľne a bezplatne prezerať obsah stránky. Zákazníkom je osoba, ktorá poskytne potrebné údaje na účely objednania služby, a ktorá následne uzavrie s dodávateľom zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len ako „zákazník“); pričom len zákazníkom je umožnené objednať službu cez stránku, prípadne využívať iné služby poskytované na stránke a to v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

1.4. Prehliadaním alebo používaním stránky každý používateľ potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky. Používateľ je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím používania stránky. V prípade objednávky služieb cez objednávkový formulár, sa tieto všeobecné obchodné podmienky stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb (ktorá ja uzatvorená na diaľku cez internet), na základe čoho tvoria záväznú dohodu medzi dodávateľom a zákazníkom (ďalej len ako „VOP“).

Článok II.

Popis služieb

2.1. Dodávateľ poskytuje služby webovej bezpečnosti, ktoré zákazníkovi umožňuje objednať pomocou webového formulára. Objednávka sa stane záväznou po odoslaní objednávky (t.j. kliknutím na tlačítko „Záväzne objednať “), čím vzniká zmluva o poskytovaní služieb. Tieto služby ponúka dodávateľ v rámci svojej obchodnej činnosti a na základne jeho predmetu podnikania.

2.2. Basic security je  služba primárne zvyšujúca zabezpečenie webovej stránky. V rámci tejto služby sú vykonané opatrenia ktoré efektívne odstraňujú slabé miesta použitého CMS a značne tak znižujú mieru zraniteľnosti webovej stránky proti automatickým aj individuálnym útokom z internetu. Konkrétne opatrenia vykonávané v rámci tejto služby sú: 1x zálohovanie (2.7.1a.), antivírová kontrola (2.7.2.), nastavenie zabezpečenia (2.7.3.), odstránenie základných nedostatkov bezpečnosti (2.7.4.).
Táto služba je poskytovaná za jednorazovú odmenu podľa cenníka alebo podľa individuálneho nacenenia pre zákazníka.

2.3. Hardening je služba maximálne zvyšujúca zabezpečenie webovej stránky s poskytnutou zárukou (2.7.8.). V rámci tejto služby sú vykonané opatrenia, ktoré
efektívne odstraňujú slabé miesta použitého CMS a značne tak znižujú mieru zraniteľnosti webovej stránky proti automatickým aj cieleným útokom z internetu. Konkrétne opatrenia vykonávané v rámci tejto služby sú: 1x zálohovanie (2.7.1a.), antivírová kontrola (2.7.2.), nastavenie zabezpečenia (2.7.3.), odstránenie základných nedostatkov bezpečnosti (2.7.4.), hardening OWASP (2.7.5.), systémové zabezpečenie (2.7.6.), záruka 1.rok (2.7.8.).
Podmienkou aplikovania tejto služby je upgrade všetkých aktívnych aj neaktívnych komponentov webu, tj. jadra CMS WordPress, pluginov, a všetkých šablón. Tento upgrade si môže zákazník zabezpečiť sám alebo ho vykoná dodávateľ po vzájomnej dohode so zákazníkom.
Táto služba je poskytovaná za jednorazovú odmenu podľa cenníka alebo podľa individuálneho nacenenia pre zákazníka.

2.4. Full safe je služba maximálne zvyšujúca zabezpečenie webovej stránky s poskytnutou zárukou(2.7.8.). V rámci tejto služby sú vykonané opatrenia, ktoré efektívne odstraňujú slabé miesta použitého CMS a značne tak znižujú mieru zraniteľnosti webu proti automatickým aj cieľeným útokom z internetu. Služba navyše zahŕňa aj pravidelné zálohovanie (2.7.1b.), vďaka ktorému je možné webovú stránku zákazníka kedykoľvek obnoviť zo zálohy na verziu nie staršiu ako 1 kalendárny týždeň. Konkrétne opatrenia vykonávané v rámci tejto služby sú: pravidelné inteligentné zálohovanie (2.7.1b.), antivírová kontrola (2.7.2.), nastavenie zabezpečenia (2.7.3.), odstránenie základných nedostatkov bezpečnosti (2.7.4.), hardening OWASP (2.7.5.), systémové zabezpečenie (2.7.6.), záruka po celú dobu využívania služby (2.7.8.).
Podmienkou aplikovania tejto služby je upgrade všetkých, tzn aktívnych aj neaktívnych komponentov webu, tj. jadra CMS WordPress, pluginov, a vsetkých šablón. Tento upgrade si môže zákazník zabezpečiť sám alebo ho vykoná dodávateľ po vzájomnej dohode so zákazníkom.
Táto služba je poskytovaná za pravidelnú mesačnú odmenu podľa cenníka alebo podľa individuálneho nacenenia pre zákazníka.

2.5. Odvírenie (2.7.7.) je jednorazová služba, ktorej cieľom je odstrániť škodlivý kód z napadnutého CMS.

2.6. Full upgrade. V rámci upgrade systému sa aktualizuje systém a všetky jeho časti (CMS, šablóna a zásuvné moduly resp. pluginy), pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pred samotnou aktualizáciou sa ručne skontroluje vhodnosť danej aktualizácie.

2.7. Základné opatrenia poskytované v rámci služieb:

2.7.1. Zálohovanie:

a) Jednorazové zálohovanie sa vykonáva vždy pred aplikovaním akýchkoľvek úprav. Záloha je následne umiestnená na serveroch dodávateľa, alebo ak sa strany dohodnú inak, tak aj/alebo iba u zákazníka. Záloha sa u dodávateľa archivuje po dobu 2 roky a následne je úplne vymazaná. Zálohu si počas tejto doby môže zákazník kedykoľvek vyžiadať a bude mu poskytnutá. Rollback (2.7.9.) zo zálohy je na žiadosť zákazníka možný zdarma, avšak maximálne 3 krát. V prípade, že zákazník požaduje rollback (2.7.9.) viac krát ako 3, bude mu poskytnutý za cenu, na ktorej sa strany dohodnú.

b) Pravidelné inteligentné zálohovanie sa vykonáva niekoľkokrát za týždeň s tým, že pred samotným uložením zálohy sa celý web skontroluje antivírusom a iba v prípade, že antivírus nenájde žiadny škodlivý kód, záloha sa uloží. V prípade, že zálohovaná webová stránka obsahuje škodlivý kód, záloha sa uloží do karantény a webová stránka zákazníka bude odvírená (2.7.7.) ako náhle to bude možné.

2.7.2. Antivírová kontrola sa vykonáva automatizovane pomocou nástroja na to určeného. Pred samotnou kontrolou je nutné celú webovú stránku preniesť na servery dodávateľa. V prípade, že antivírus objaví škodlivý kód, tak o tom informuje dodávateľa a ten vykoná ďalšie potrebné kroky.

2.7.3. Nastavenie zabezpečenia. V rámci nastavení zabezpečenia sa do webovej stránky nainštalujú a následne nakonfigurujú zásuvné moduly poskytujúce vysokú mieru zabezpečenia webu.

2.7.4. Odstránenie nedostatkov bezpečnosti. Cms WordPress kvôli svojej univerzálnosti, má v základnej inštalácii vždy povolené všetky služby / funkcie, vďaka ktorým necháva otvorené možnosti na detailné skenovanie prípadne na nepovolený prienik do systému. V rámci odstraňovania nedostatkov bezpečnosti tieto služby dodávateľ deaktivuje a značne tým obmedzí možnosti prieniku do systému.

2.7.5. Hardening OWASP. OWASP je neziskový projekt bezpečnosti webových aplikácií, ktorý okrem iného vydáva odporúčania a postupy na zvýšenie bezpečnosti webov a webových aplikácií. V rámci OWASP hardening služby dodávateľ aplikuje všetky odporúčania uvedené v rámci OWASP WordPress Security Implementation Guideline.

2.7.6. Systémové zabezpečenie pozostáva z niekoľkých krokov nastavenia v konfiguračnom súbore .htaccess. Keďže tento súbor nie je podporovaný na všetkých hostingoch tak je toto zabezpečenie vykonávané iba vtedy, ak je to možné.

2.7.7. Odvírenie je poloautomatizovaný proces, v rámci ktorého sa všetky súbory skontrolujú pomocou antivírusového nástroja a následne sa ručne odstraňujú. Antivírusový program nie vždy dokáže nájsť škodlivý kód. V takomto prípade sa ďalší postup stanoví individuálne po dohode s klientom.

2.7.8. Záruka poskytovaná k vybraným službám sa vzťahuje na odstránenie škodlivého kódu zo všetkých súborov projektu a zároveň na nenávratnosť tohto škodlivého kódu počas doby platnosti záruky. Keďže do cms systému WordPress sa škodlivý kód najčastejšie dostáva vo forme zle zabezpečených pluginov alebo šablón, tak všetky pluginy, ktoré plánuje zákazník do webu dodatočne inštalovať, musia byť konzultované a následne schválené dodávateľom. To isté platí aj pre programátorské zásahy, čiže úpravy alebo opravy v zdrojovom kóde. V prípade porušenia tejto podmienky sa záruka stáva neplatnou.

2.7.9. Rollback je úkon, kedy sa celá webová stránka, dáta (objednávky, obrázky, komentáre, atď…) a všetky jej časti vrátia zo zálohy do stavu, keď bola záloha naposledy vygenerovaná. O tento úkon môže klient alebo požiadať sám, maximálne však 3 krát, alebo bude po dohode so zákazníkom vykonaný v prípade vyskytnutia neriešitelných problémov počas aplikovania niektorej z dodávaných služieb.

2.8. Riziká spojené s dodávaním služieb sú:

2.8.1. Riziko spojené s aplikovaním jednotlivých služieb. Aplikovanie služby je programátorský zásah do systému, ktorý zo sebou prináša riziko výpadku určitej časti webovej stránky, alebo jej celku. V prípade, že k tomu dôjde, dodávateľ je povinný hneď ako je to možné vrátiť systém do pôvodného stavu v akom bol systém pred začiatkom aplikovania úprav. Vykoná tak Rollback popísaný v bode 2.7.9.

2.8.2. Riziko spojené s aktualizáciou systému. Aktualizácia systému, resp. niektorej jeho časti (pluginy, šablóna, cms) môže spôsobiť znefunkčnenie webovej stránky alebo niektorej jej časti. Najčastejšie dochádza k tomuto javu, ak sú v systéme urobené úpravy samotného jadra CMS, pluginov alebo šablóny. V prípade, že sa tak stane, poskytovateľ je povinný hneď ako je to možné vrátiť systém do pôvodného stavu, v ktorom bol web pred začiatkom aplikovania úprav. Vykoná tak Rollback popísaný v bode 2.7.9.

2.8.3. Riziko spojené so zálohovaním. Zálohovanie je proces kopírovania webovej stránky, ktorý môže viac či menej zaťažiť hosting, na ktorom je cieľová webová stránka umiestnená. Môže preto počas samotného zálohovania dôjsť k spomaleniu systému. Pre zmiernenie dopadu tohto spomalenia sa pravidelné zálohovanie vždy vykonáva v noci, keď je na webe minimum alebo žiadny návštevníci.

2.9. Vzhľadom na vyššie uvedené riziká, ako aj vzhľadom na neustály vývoj hrozieb a škodlivých kódov a softwéru, zákazník výslovne berie na vedomie, že webovú stránku nie je možné úplne a trvalo ochrániť. Zákazník berie na vedomie, že poskytované služby dodávateľa bezpečnosť „iba“ zvyšujú a to v najvyššej možnej miere.

Článok III.

Odmena za poskytnuté služby

3.1. Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb je zákazník povinný zaplatiť odmenu dodávateľovi.

3.2. Za služby, pri ktorých je v článku II uvedené, že sa platí jednorazová odmena, tak zákazník je povinný zaplatiť odmenu až po poskytnutí objednaných a dodaných služieb.

3.3. Za služby, pri ktorých je v článku II uvedené, že sa platí pravidelná odmena, tak zákazník je povinný zaplatiť odmenu vo zvolených intervaloch.

3.4. Odmena sa platí vždy na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia faktúry. Dodávateľ je povinný faktúru v deň jej vystavenia odoslať zákazníkovi e-mailom . Dodávateľ nie je platcom DPH. Dodávateľ aj zákazník súhlasia, že faktúra sa odošle iba v elektronickej forme.

3.5. V prípade, že odmena nebude riadne a včas zaplatená, tak dodávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.0 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný. V prípade, že odmena nebude zaplatená ani do 15 dní odo dňa splatnosti, tak dodávateľ má právo vrátiť webovú stránku do pôvodného stavu (t.j. pred poskytnutím služieb); v takom prípade vzniká dodávateľovi nárok na náhradu škody, a to vo výške súčtu odmeny za poskytnuté služby a sumy pokuty za omeškanie.

Článok IV.

Dodanie služby

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednané služby zákazníkovi do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy o poskytnutí služieb. Ak nejde o jednorazovú službu, tak dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednané služby na neurčitú dobu.

4.2. Zákazník je povinný poskytnúť dodávateľovi všetky potrebné podklady, vrátane prístupových údajov k hostingu a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Lehota na poskytnutie služby podľa bodu 4.1. sa pre dodávateľa primerane predlžuje, ak zákazník neposkytne potrebnú súčinnosť, hoci o to dodávateľ žiadal (e-mailom alebo telefonicky). Dodávateľ má v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany zákazníka aj právo od tejto zmluvy odstúpiť; na to však musí byť zákazník upozornený (e-mailom a telefonicky). V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu, má dodávateľ právo na náhradu škody vo výške odmeny za službu ktorá bola pôvodne objednaná.

4.3. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade jednorazových služieb oznámiť (e-mailom) zákazníkovi ukončenie poskytnutých služieb. Dodávateľ sa zaväzuje zákazníkovi oznamovať (e-mailom) aj iné dôležité okolnosti, ktoré súvisia s poskytovanými službami.

4.4. V prípade, že dodávateľ potrebuje na uskutočnenie služby dodatočnú dlhšiu lehotu, tak musí to zákazníkovi oznámiť (e-mailom); ak zákazník s predĺžením lehoty nesúhlasí, môže od tejto zmluvy odstúpiť.

4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu zmluvy a poskytovaných službách, najmä neoznámiť priamo či nepriamo akejkoľvek tretej osobe, okrem osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany akékoľvek informácie vzťahujúce sa k zmluve a poskytovaným službám a nesprístupniť akékoľvek podklady, ktoré dostali alebo dostanú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy od druhej zmluvnej strany, okrem plnenia zákonných povinností.

4.6. Ak budú medzi zmluvnými stranami v rámci realizácie zmluvy sprístupnené informácie, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a majú povahu dôverných informácií, resp. tvoria predmet obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, a príslušná zmluvná strana vykonáva k zabezpečeniu ich utajenia príslušné opatrenia, zaväzuje sa druhá zmluvná strana, že všetky takéto informácie, údaje a rovnako aj materiály, ktoré také informácie a údaje obsahujú, použije výlučne k naplneniu predmetu a účelu zmluvy, a nepoužije ich pre svoje potreby či potreby tretích osôb, a rovnako neprezradí ich obsah žiadnej tretej osobe, okrem svojich zamestnancov poverených výkonom činnosti podľa zmluvy.

Článok V.

Záruky, zodpovednosť a reklamácie

5.1. Dodávateľ vyhlasuje, že poskytuje svoje služby v čo najvyššej kvalite, a to pracovníkmi s príslušným odborným vzdelaním.

5.2. V prípade zistenia vád a nedostatkov poskytnutých služieb, zaväzuje sa zákazník služby bezodkladne reklamovať u dodávateľa. Ak budú tieto vady oznámené neskôr, dodávateľ takúto reklamáciu neuzná.

5.3. Reklamáciu musí zákazník uplatniť u dodávateľa písomne na adresu uvedenú v bode 1.1. Dodávateľ aj zákazník súhlasia, že reklamáciu možno vybaviť aj elektronickými prostriedkami (e-mailom).

5.4. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní. Predávajúci vopred informuje zákazníka, ak je potrebné predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie; v každom prípade má zákazník právo odstúpiť od zmluvy, ak by reklamácia presiahla 30 dní a zákazník nebude súhlasiť s predĺžením reklamačnej lehoty.

5.5. Dodávateľ nepreberá záruku a reklamáciu nemožno uplatniť, ak k chybe (vade) došlo nesprávnym zaobchádzaním s webovou stránkou a bezpečnostnými prvkami zo strany zákazníka. Rovnako sa záruka nevzťahuje na prípady uvedené v bode 2.6.9.

5.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

5.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na bezplatné využitie služby Rollback podľa bodu 2.7.9. a má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

5.8. V prípade opodstatnenej reklamácie, dodávateľ uhradí zákazníkovi všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s reklamáciou.

5.9. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu web stránky sú vo vlastníctve zákazníka, dodávateľ do takéhoto obsahu nezasahuje.

5.10. Ak webová stránka odkazuje na webové stránky tretích subjektov, dodávateľ takéto ďalšie stránky nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Dodávateľ nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na web stránke.

5.11. Dodávateľ poučuje zákazníkov, že orgánom dozoru v oblasti predaja, predaja cez internet a spotrebiteľských práv je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, ul. Prievozská č. 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava – 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: (+421)  02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk.

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

6.1. Dodávateľ spracúva osobné údaje zákazníka za účelom uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z takej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení daňového dokladu, vybavovaní objednávky, dodaní služby, doručovaní a pri prípadnej reklamácií. Dodávateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám bez právneho dôvodu.

6.2. Dodávateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie. Ak je zákazníkom právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak dodávateľ spracováva aj tieto údaje: názov / obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH. Dodávateľ na účely uzatvorenia zmluvy na diaľku (cez objednávkový formulár na stránke) spracováva aj IP-adresu počítača, z ktorého bola objednávka odoslaná a čas objednávky.

6.3. Dodávateľ spracováva osobné údaje podľa bodu 6.1. bez súhlasu dotknutej osoby (zákazníka) na základe ust. § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie údaje (napr. na marketingové účely) spracováva dodávateľ na základe súhlasu dotknutej osoby (zákazníka). Zákazník vyhlasuje, že bol poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k dodávateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu dodávateľa. V prípade ak by sa zákazník domnieval, že dodávateľ alebo ktorýkoľvek sprostredkovateľ uskutočňuje spracovávanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života zákazníka alebo v rozpore so zákonom, má právo požiadať dodávateľa o vysvetlenie a o odstránenie nedovoleného stavu; zákazník sa v takomto prípade môže taktiež obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade, ak požiada zákazník o informáciu/e o spracovávaní svojich osobných údajov, je dodávateľ povinný takúto informáciu/e zákazníkovi poskytnúť. Požiadavky zákazníka ako dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) zákona o ochrane osobných údajov splní dodávateľ bezplatne. Informácie podľa ust. § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov dodávateľ poskytne zákazníkovi ako dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá neprekročí výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie/í zákazníkovi ako dotknutej osobe. Dodávateľ vyhovie požiadavkám zákazníka ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

6.4. Zákazník zároveň súhlasí s tým, že dodávateľ je oprávnený poveriť spracúvaním jeho osobných údajov aj sprostredkovateľa/ov a to na základe zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a sprostredkovateľom/mi alebo na základe písomného poverenia sprostredkovateľa/ov dodávateľom (napr. účtovníka, advokátsku kanceláriu, doručovateľskú službu a pod.).

6.5. Dodávateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje, ktoré budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, aby neprišlo k ich úniku ani inému zneužitiu.

6.6. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy dodávateľa. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu.

6.7. Zákazník uvedený súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované dodávateľom v rozpore s udeleným súhlasom.

6.8. V prípade, ak používateľ označí súhlas so zasielaním reklamných e-mailov, používateľ súhlasí, že mu dodávateľ takéto reklamné e-maily, ponuky a obchodné oznámenia môže zasielať. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať – a to písomne, alebo elektronickou poštou na adresu dodávateľa. Orgánom dozoru pre nevyžiadanú reklamu a nevyžiadanú komunikáciu je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.6.9. Dodávateľ poučuje zákazníkov, že orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ul. Hraničná č. 12, 820 07 Bratislava – 27, tel. č.: (+421)  02/3231 3220, fax. č. 02/3231 3234, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

7.1. Ak je (sa stane) niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky týchto VOP ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

7.2. Tieto VOP sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Zmluva aj VOP sú uzatvorené podľa Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.), a primerane aj podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách. V prípade, ak sú tieto VOP preložené do iného jazyka, tak v prípade rozporu platí výklad podľa slovenského jazyka.

Kontaktujte nás
Fakturačné údaje

Websafe s.r.o,
Pribinova 41
942 01 Šurany

IČO: 46 841 407

Dalibor Habaj

Web Executive

+421 (0)905 903 980